Sista sommaren med roamingavgifter

Först införd i Västerbottens Folkblad 24 juli 2016

Un­der sommaren är det många som väljer att lämna Sve­ri­ge men som för den delen inte vill lämna kontakter med vänner och fa­milj. Där­för är det bra att roamingavgifterna nu kommer av­skaffas.
Det skriver Olle Lud­vigs­son, eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker.

Så här i som­mar- och se­mes­ter­tider är det många svenskar som väljer att lämna Sve­ri­ge och se­mest­ra utom­lands. För att und­vika höga roamingkostnader har många en ru­tin av att stänga av mobilsurfen så fort vi pas­serar svenska gränsen.

Men det­ta kan vara sis­ta som­maren som det be­hövs. Åt­min­sto­ne när man re­ser inom EU.

An­led­ningen till det­ta är att EU:s in­sti­tu­tioner för­ra året an­tog en upp­gö­rel­se som in­ne­bär att de så kallade roamingavgifterna för mo­bil­an­vän­da­re som be­finner sig i ett an­nat EU-land ska slopas.

Det­ta sker steg­vis, roamingavgifterna minskade dras­tiskt med om­kring 70 procent från och med 30 ap­ril 2016. Den 15 juni 2017 ska de av­skaffas helt. Det­ta är nå­got som vi so­ci­al­de­mo­krater väl­komnar och har ar­betat hårt för att upp­nå.

Det är helt en­kelt inte rim­ligt att det ska kosta skjor­tan att ringa el­ler mobilsurfa när man be­finner sig utom­lands inom EU och änt­li­gen är vi allt­så på väg mot en ge­men­sam mark­nad för mo­bil­te­le­fo­ni.

Vägen hit har varit lång och in­ne­burit ett hårt ar­be­te, ett ar­be­te som spänner över flera man­dat­pe­ri­oder.

In­nan roamingavgifterna helt kan av­skaffas måste det till en upp­gö­rel­se om de ex­tra­kost­nader som operatörer kan ta sins­emel­lan för olika tjänster. Det­ta ar­be­te är högst an­ge­lä­get och för oss so­ci­al­de­mo­kraterna är EU ett vik­tigt verk­tyg till att stärka kon­su­menternas rät­tig­heter.

Det fak­tum att roamingavgifterna är på väg att fasas ut visar kon­kret hur man ge­nom EU-sam­ar­be­tet ge­men­samt kan åstad­komma po­si­tiva ut­fall som Eu­ro­pas kon­su­menter kan dra nytta av.

Av­skaf­fan­det av roamingavgifter är en fram­gång. Men det finns ock­så an­dra om­rå­den som be­höver ses över in­nan vi kan tala om en rik­tig inre mark­nad för telekomtjänster.

Till ex­em­pel drabbas kon­su­menterna fort­farande av ex­tra­kost­nader när de ringer el­ler skickar sms till en mot­ta­ga­re som be­finner sig i ett an­nat EU-land. Det är inte rim­ligt att kon­su­menter ska be­höva tänka på om de ringer el­ler skickar ett sms till en per­son som be­finner sig i Sve­ri­ge el­ler i nå­gon an­nan EU-med­lems­stat.

Det­ta är en obe­fo­gad dis­kri­mi­nering som inte hör hem­ma på en väl­fun­ge­ran­de inre mark­nad för telekomtjänster och nå­got som EU-kom­mis­sionen bör titta på fram­över.

Re­san har varit lång in­nan vi nu närmar oss slut­sta­tionen för då roamingavgifterna änt­li­gen fasas ut inom EU.

För­hopp­nings­vis tar det inte lika lång tid att skapa en rik­tig inre mark­nad för telekomtjänster och där vi läg­ger yt­ter­ligare pus­sel­bitar till att skapa ett EU för kon­su­menterna.

Olle Lud­vigs­son (S)
Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker

facebook Twitter Email